Algemene voorwaarden – exposanten

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de beurs De Dood Leeft! (“de Beurs”) die zal doorgaan op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2022 in Hoeve De Vleug, te Willebroek en wordt georganiseerd door Amy Kate Indjai, onderneming van natuurlijk persoon met als handelsnaam ikrouw.be, gevestigd te Landbouwstraat 95, 2845 Niel en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0765.454.417.(hierna: de “Organisator”).

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele en precontractuele relaties tussen de Organisator en de Exposant, zijnde de onderneming (natuurlijk of rechtspersoon) die wenst deel te nemen aan de Beurs en door de Organisator wordt aanvaard om deel te nemen.
De Exposant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden en aanvaardt gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden in het kader van zijn deelname aan de Beurs.

2. Inschrijving, aanvaarding

Volgende Exposanten kunnen toegelaten worden tot deelname aan de Beurs: Elke natuurlijke of rechtspersoon die producent en/of distributeur is van producten of diensten gelieerd aan de rouwsector.

Teneinde de kwaliteit van de Beurs te kunnen waarborgen behoudt de Organisator zich het recht voor om een selectie te maken van de Exposanten die wensen deel te nemen aan de Beurs. De criteria die daarbij zullen gehanteerd worden zijn de volgende: enkel
exposanten die goederen of diensten aanbieden gelieerd aan de rouwsector, en met een voldoende kwalitatief aanbod waarbij de Organisator zich het recht voorbehoudt om Exposanten die dezelfde goederen of diensten aanbieden niet te weerhouden.

Na aanvaarding door de Organisator van de deelname door de Exposant, stuurt de Organisator een factuur aan de Exposant, waarna de deelname definitief is. In geval van annulatie van deelname vóór betaling van de factuur, is artikel 3, laatste lid van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3. Wijziging en annulering

Indien en voor zover de Organisator de Beurs dient te annuleren om gelijk welke reden, verbindt de Organisator zich ertoe om de reeds uitgeschreven facturen te crediteren, zonder dat de Exposant aanspraak kan maken op een andere of bijkomende (schade)vergoeding wegens annulatie van de Beurs.

De Organisator behoudt zich het recht om in geval van overmacht de data en tijden van de Beurs te wijzigen zonder dat in die gevallen Exposanten, aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak ook ontstaan. Wijzigingen van
data en tijden geven de Exposanten niet het recht hun inschrijving te annuleren.

De Exposant kan zijn deelname annuleren tot uiterlijk 14 augustus 2022 en betaalt in dat geval 50% van de deelnameprijs als schadevergoeding. Bij annulatie na deze datum is de Exposant 100% van het bedrag voor deelname verschuldigd aan de Organisator.

4. Prijs en betaling

De prijs voor deelname aan de beurs door een Exposant is afhankelijk van de grootte van de stand en is op aanvraag beschikbaar.

Na aanvaarding van de deelname door de Exposant aan de Beurs, zal de Organisator aan de Exposant een factuur bezorgen. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.

Niet betaling van de factuur op de vervaltermijn, geeft de Organisator van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een interest van 1% per begonnen maand. De buitengerechtelijke kosten, die eveneens verschuldigd zijn in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag worden vastgesteld op 15% met een minimum van 70EUR. Indien de Organisator echter hogere incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Bovendien behoudt de Organisator zich in dat geval het recht voor om de deelname door de Exposant aan de Beurs te annuleren, zonder dat de Exposant aanspraak kan maken op terugbetaling.

5. Afspraken

De Exposant dient rekening te houden met volgende afspraken tijdens de volledige duur van de Beurs:

  • De Organisator zal de standplaats voor elke Exposant toewijzen, rekening houdend met de grootte van de stand, het type diensten of producten die de Exposant aanbiedt alsook de voorkeur van de Exposant. De voorkeur van de Exposant doet evenwel geen recht ontstaan voor de Exposant op een bepaalde standplaats. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht om indien noodzakelijk voor de kwaliteit van de Beurs, de standplaatsen aan te passen.
  • Het is niet toegelaten om eigen drank of catering te verkopen;
  • Het is niet toegelaten om de toegangstickets voor de Beurs door te verkopen aan een hogere prijs dan de door de Organisator vastgestelde prijs;
  • De timing en richtlijnen voor opbouw en afbouw van de standen, zal door de Organisator worden doorgegeven uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de Beurs en dient te worden gerespecteerd;
  • Het is niet toegelaten om voor wat betreft de aankleding van de stand gebruik te maken van eigen meubilair;
  • Het voorstel voor de invulling en aankleding van de stand, het meubilair dat de Exposant nodig heeft alsook of stroomvoorziening eventueel noodzakelijk is, wordt uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de Beurs aan de Organisator meegedeeld. De Organisator behoudt zich het recht voor om opmerkingen te formuleren op het voorstel van invulling en aankleding teneinde de kwaliteit van de Beurs te handhaven. De Exposant verbindt zich ertoe zich te zullen schikken naar alle redelijke aanpassingen aan de invulling of aankleding die de Organisator vraagt.
  • Het afspelen van muziek op de stand is niet toegelaten, tenzij mits voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Organisator. De Exposant zorgt in dat geval zelf voor SABAM-aangifte.
  • Het is niet toegelaten om iets aan de muren of op de vloeren te bevestigen, tenzij mits voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
  • Parkeren is enkel toegelaten op de toegewezen plaatsen. Het is niet toegelaten te parkeren op de toegangswegen naar de locatie, alsook niet op de Heindonksesteenweg 119 zelf. Laden en lossen mag op de site enkel gebeuren binnen de aangeduide tijdsspanne van de Organisator. Leveringen zijn enkel mogelijk met lichte bestelwagens <2,40 m. Transpaletten zijn niet toegestaan.
  • De standen worden na afloop van de Beurs in perfecte, propere en schone staat achtergelaten. Alle afval wordt door de Exposant verzameld, verwijderd en meegenomen.

6. Inrichting, veiligheid, verzekering

De Exposant verbindt zich ertoe om alle redelijke richtlijnen van de Organisator te volgen die verband houden met veiligheid en hygiëne.

De Organisator behoudt zich het recht voor alle installaties of materialen die de algemene inrichting van de beurs, de naburige exposanten of het publiek zouden kunnen schaden of hinderen, weg te halen of te wijzigen dan wel daartoe opdracht te geven aan de Exposant. De Exposant dient direct uitvoering te geven aan de opdracht tot wijziging van de standplaats door de Organisator.

De Exposant zal geen materiaal en/of constructies aanbrengen die ontplofbaar of ontvlambaar zijn of die de bezoekers kunnen hinderen. De Exposant is bovendien als enige verantwoordelijk voor elk ongeval dat zich kan voordoen naar aanleiding van de demonstraties van producten of diensten die hij aanbiedt.

De Exposant verbindt zich ertoe alle door de Organisator aangeleverde Beursmaterialen, alsook de locatie zelf en de aanwezige roerende goederen (waaronder kunstwerken, keukeninrichting, meubilair, infrastructuur, inrichting…) met de nodige zorg en voorzichtigheid te behandelen. Eventuele schade zal op de Exposant worden verhaald.

De Exposant is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard ook, die veroorzaakt zou worden door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel of zijn aangestelden. De Exposant vrijwaart de Organisator voor alle aanspraken, die anderen in verband met een en ander tegen de Organisator zouden kunnen doen gelden.

De Exposant verklaart zijn burgerlijke aansprakelijkheid (BA) afdoende te hebben verzekerd.

De aansprakelijkheid van de Organisator ten opzichte van de Exposant, zijn personeel en aangestelden is beperkt tot de gevallen van opzet of grove fout en heeft enkel betrekking op directe schade tot een maximaal het door de Exposant betaalde bedrag voor deelname aan de Beurs.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de rechtsverhouding tussen de Organisator en de Exposant is het Belgische recht van toepassing.

In geval van geschillen tussen de Organisator en Exposant zullen zij trachten om een minnelijke oplossing te vinden. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen.